Suntem o echipa formata din doi consilieri juridici si un economist - expert achizitii publice. Am luat decizia de a crea acest blog pentru a veni in ajutorul companiilor care doresc sa participe la procedurile de achizitii publice, dar nu dispun de personal specializat pentru intocmirea documentatiilor. Orice intrebari le puteti adresa la adresa de e-mail licitatii.publice.consulting@gmail.com. Veti primi un raspuns avizat in maxim 2 zile lucratoare de la adresarea intrebarii. Serviciul este GRATUIT!

luni, 19 decembrie 2011

C.N.S.C. ARE UN NOU REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

In M.Of. nr. 775 din data de 2 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare „C.N.S.C.” sau „Consiliul”).
La data intrarii in vigoare a Hotararii se abroga Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al C.N.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 27 iunie 2006, cu modificarile ulterioare.
Modificarile aduse de noul Regulament vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:
 • calitatea C.N.S.C.;
 • organizarea Consiliului.

CALITATEA C.N.S.C.

Consiliul este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala, avand competenta solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurilor de achizitie publica inainte de incheierea contractelor, in conformitate cu prevederile art. 255 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare„O.U.G. nr. 34/2006”).

ORGANIZAREA CONSILIULUI

Sub acest aspect, fata de vechiul Regulament, se introduc urmatoarele elemente de noutate:
 • completele de solutionare a contestatiilor  consilierii de solutionare a contestatiilor isi desfasoara activitatea in complete; fiecare complet este format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte al completului; in cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept;
 • conducerea Consiliului – conducerea Consiliului este asigurata de un presedinte, ales prin vot secret, cu majoritate absoluta, de catre membrii Consiliului reuniti in plen; in exercitarea atributiilor sale, acesta este ajutat de un colegiu; presedintele se alege dintre consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice licentiati in drept care si-au exprimat public intentia de a candida;
 • organizarea alegerilor pentru presedintele C.N.S.C. -  comisia de organizare a alegerilor constituita in acest scop va fi formata din 3 persoane, alese din randul membrilor Consiliului, in ordinea descrescatoare a clasamentului voturilor obtinute; procedura de alegere a comisiei cuprinde un singur tur; modalitatea de desfasurare a alegerilor, inclusiv formatul buletinului de vot, se stabilesc de catre comisia de organizare a alegerilor, regulile fiind aduse la cunostinta plenului, in sedinta si prin afisare la sediul Consiliului, cu 48 de ore inainte de data alegerilor; candidatii  pot contesta rezultatul alegerii presedintelui intr-un termen de 24 de ore de la validarea votului;
 • structurile Consiliului – personalul tehnic-administrativ al Consiliului isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri: Serviciul registratura, arhiva si biblioteca, ce include Biroul registratura, arhiva si biblioteca si Biroul de statistica si IT; Serviciul economic-administrativ si achizitii publice, ce include Biroul resurse umane, Biroul de informare si relatii publice, Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul achizitii publice; Directia juridica, ce include Serviciul juridic, contencios-administrativ si Serviciul juridic de pe langa completele de solutionare a contestatiilor; Serviciul tehnic de pe langa completele de solutionare a contestatiilor; Compartimentul audit public intern; de asemenea, au fost modificate si completate atributiile structurilor din cadrul Consiliului.

vineri, 16 decembrie 2011

O NOUA MODIFICARE A O.U.G. NR. 34/2006. CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE NU MAI POT FI MODIFICATE PE PARCURSUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

In M.Of. nr. 872 din data de 9 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „O.U.G. nr. 34/2006”).

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:
 • parteneriatul public-public;
 • notiunea de autoritate contractanta;
 • exceptiile de la aplicarea O.U.G. nr. 34/2006;
 • achizitia directa;
 • aplicarea procedurilor de licitatie deschisa/restransa;
 • verificarea documentatiei de atribuire de catre A.N.R.M.A.P.;
 • publicarea documentatiei de atribuire in S.E.A.P.;
 • regulile de participare la procedura de atribuire;
 • regulile de evitare a conflictului de interese;
 • cazurile de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • aplicarea procedurii de cerere de oferte;
 • criteriile de calificare;
 • criteriul de atribuire;
 • cesiunea in contractul de achizitie publica;
 • anularea procedurii de atribuire;
 • regulile specifice de atribuire a contractelor sectoriale;
 • solutionarea contestatiilor in fata C.N.S.C.;
 • solutionarea litigiilor in instanta;
 • contraventiile si sanctiunile;
 • nulitatea absoluta a contractului de achizitie publica.

PARTENERIATUL PUBLIC-PUBLIC

Se introduce definitia parteneriatului public-public ca reprezentand derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale.
Derularea unui proiect in cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.

NOTIUNEA DE AUTORITATE CONTRACTANTA

Din categoria autoritatilor contractante face parte si oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la art. 8 lit. d) sau e) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv:
 • oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
 • oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a) – d), care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din acelasi act normativ, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

EXCEPTIILE DE LA APLICAREA O.U.G. NR. 34/2006

Potrivit noii reglementari, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 nu numai contractele de achizitie publica atribuite ca urmare a unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv, ci si contractele care vizeaza prestarea de servicii.

ACHIZITIA DIRECTA

S-au eliminat urmatoarele mentiuni din art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006:
 • considerarea documentului justificativ in baza caruia se realizeaza achizitia directa ca fiind contractul de achizitie publica;
 • obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 limitata la dispozitiile art. 204 alin. (2), referitor la obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative.

APLICAREA PROCEDURILOR DE LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA

Obligatia autoritatii contractante de a aplica procedurile de licitatie deschisa sau licitatie restransa a fost limitata la cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite pentru procedura de cerere de oferte, respectiv:
 • 125.000 euro pentru contractul de furnizare;
 • 125.000 euro pentru contractul de servicii;
 • 4.845.000 euro pentru contractul de lucrari.
In aceeasi ordine de idei, procedura de cerere de oferte nu mai este prevazuta cu titlu de exceptie.

VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE A.N.R.M.A.P.

Anterior transmiterii spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) va evalua conformitatea cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.
Astfel, in termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligatia:
 • de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;
 • de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.
Documentele se transmit de catre autoritatile contractante in S.E.A.P., in zile lucratoare, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, emisa de un furnizor autorizat.

PUBLICAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE IN S.E.A.P.

S-a mentinut obligatia autoritatii contractante de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire pe suport hartie ori suport magnetic in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in S.E.A.P. nu este posibila din motive tehnice. Motivele tehnice insa trebuie sa fie imputabile operatorului S.E.A.P..

REGULILE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Potrivit noii reglementari, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand O.U.G. nr. 34/2006 prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare.
De asemenea, candidatul/ofertantul nu are dreptul sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

REGULILE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Pe langa ofertant, candidat, ofertant asociat, subcontractant, regulile de evitare a conflictului de interese prevazute de art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 se aplica si tertului sustinator. Astfel, tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

CAZURILE DE APLICARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PRELABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

Valoarea cumulata a contractelor ce vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu trebuie sa depaseasca 20% din valoarea contractului initial. A fost eliminata, astfel, prevederea legala care permitea majorarea procentului de 20% pana la limita maxima de 50% din valoarea contractului initial, in cazuri temeinic motivate, pe baza unei note justificative.
In privinta achizitionarii de noi lucrari/servicii similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial, aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare a fost extinsa si la cazul in care contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte.
In acelasi timp, au fost clarificate prevederile legale referitoare la aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul atribuirii contractelor sectoriale, in sensul ca aceasta se aplica numai pentru achizitionarea de lucrari similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial. De asemenea, procedura de negociere se aplica si in situatia in care contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte.

APLICAREA PROCEDURII DE CERERE DE OFERTE

Peste pragul prevazut pentru achizitia directa, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al pragurilor de:
 • 125.000 euro pentru contractul de furnizare;
 • 125.000 euro pentru contractul de servicii;
 • 4.845.000 euro pentru contractul de lucrari.

CRITERIILE DE CALIFICARE

Cerintele minime de calificare privind situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi precizate in mod obligatoriu si in cadrul invitatiilor de participare, nu numai a anunturilor de participare.
De asemenea, noua reglementare stipuleaza urmatoarele reguli:
 • criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
 • autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca;
 • criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire;
 • orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie astfel precizate conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare „C.N.S.C.”).
Nu in ultimul rand, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala prin sustinerea acordata de un tert, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, nici conform prevederilor art. 180 si nici ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006. In aceste din urma cazuri, tertul sustinator nu trebuie sa se afle, asadar, in oricare dintre urmatoarele situatii:
 • a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
 • in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
 • a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora vor fi precizati, in mod clar, in invitatia/anuntul de participare, precum si in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are totodata obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare astfel precizati conduce la anularea procedurii de atribuire.

CESIUNEA IN CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

A fost introdusa in mod expres o prevedere legala in sensul ca intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A fost introdusa obligatia autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:
 • daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
 • daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
 • daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.
In acest sens, notiunea de „abateri grave de la prevederile legislative” a primit o noua definitie legala. Astfel, prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:
 • criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;
 • pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f) din O.U.G. nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta are, de asemenea, dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire, daca ia aceasta decizie anterior incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:
 • daca autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006;
 • ca urmare a deciziei pronuntate de C.N.S.C., prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.

REGULILE SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE

Potrivit noii reglementari, in cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta. In acest sens, programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.
In ipoteza in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa potrivit celor de mai sus. Valoarea acelor oferte este considerata echivalenta daca diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.
Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionale.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IN FATA C.N.S.C.

Se precizeaza faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de transmite Consiliului o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in S.E.A.P. si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din S.E.A.P..
De asemenea, C.N.S.C. are obligatia de a solutiona pe fond contestatia in termenul de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termenul de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii, indiferent daca exista alte cauze aflate pe rolul instantelor de judecata.
Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire atat in cazul in care Consiliul dispune eliminarea unor specificatii tehnice din caietul de sarcini sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, cat si in cazul in care dispune modificarea acestora.
Nu in ultimul rand, retinerea sumelor corespunzatoare din garantia de participare este limitata la situatia in care contestatia este respinsa ca nefondata.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA

Se introduce sanctiunea decaderii pentru nedepunerea intampinarii in termenul de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. Reclamantului i se va comunica, asadar, intampinarea depusa de parat in termenul antementionat.

CONTRAVENTIILE SI SANCTIUNILE

Urmatoarele fapte sunt de asemenea sanctionate drept contraventii:
 • incalcarea prevederilor art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit carora autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice; astfel, se sanctioneaza chiar incalcarea articolului referit, iar nu numai aplicarea eronata a regulilor de estimare a valorii contractului in scopul incalcarii acestuia, astfel cum era stipulat in vechea reglementare;
 • incalcarea regulilor de publicitate prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la anuntul de atribuire; aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat; aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.
Termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale s-a marit de la 24 de luni la 36 de luni de la data savarsirii faptei.

NULITATEA ABSOLUTA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Se adauga doua motive noi pentru care A.N.R.M.A.P. are dreptul de a solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica, astfel:
 • nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare;
 • modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare.
In cazuri temeinic justificate, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea A.N.R.M.A.P., prin incheiere motivata data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.

miercuri, 14 decembrie 2011

CUM SE APLICA LEGISLATIA U.E. PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE IN CAZUL RAPORTURILOR DINTRE AUTORITATILE CONTRACTANTE?

La data de 4 octombrie 2011, Comisia Europeana a adoptat Documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la aplicarea legislatiei U.E. privind achizitiile publice in cazul raporturilor dintre autoritatile contractante („cooperare public-public”).
Documentul de lucru constituie un text orientativ elaborat de serviciile Comisiei si nu poate fi considerat ca avand caracter obligatoriu pentru aceasta institutie, interpretarea legislatiei comunitare fiind de competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (denumita in continuare „C.J.U.E.” sau„Curtea”).
Scopul Documentului este de a clarifica cazurile in care se aplica directivele U.E. privind achizitiile publice pentru cooperarea dintre autoritatile contractante, oferind in acest sens o prezentare generala a jurisprudentei C.J.U.E..

PRINCIPIUL GENERAL

Ca regula generala, legislatia comunitara privind achizitiile publice isi gaseste aplicabilitate ori de cate ori entitatile si autoritatile contractante incheie contracte cu titlu oneros cu o alta persoana juridica. Nu prezinta relevanta, asadar, daca contractantul este privat sau public. Chiar prevederile Directivelor includ „entitatea publica” in definitia „executantului de lucrari”„furnizorului” si „prestatorului de servicii”.
Astfel, in considerarea celor de mai sus, C.J.U.E. a statuat in sensul ca, pentru aplicarea normelor U.E. privind achizitiile publice, „este suficient, in principiu, ca respectivul contract sa fie incheiat intre o autoritate locala si o persoana distincta de aceasta din punct de vedere juridic”.

SITUATII EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGISLATIEI ACHIZITIILOR PUBLICE

Din categoria situatiilor ce deroga de la regula generala fac parte, pe de o parte, cele care implica exclusiv utilizarea resurselor proprii ale autoritatii contractante, iar pe de alta parte, cele in care, desi se incheie contracte cu titlu oneros intre autoritatile contractante, sunt indeplinite anumite conditii statuate in jurisprudenta Curtii.
Prin utilizarea resurselor proprii se intelege ca:
 • toate resursele necesare pentru indeplinirea sarcinii publice sunt la dispozitia autoritatii contractante, in cadrul acesteia (e.g. un consiliu municipal furnizeaza servicii de transport pe teritoriul sau prin serviciul sau intern de transporturi);
 • mai multe autoritati contractante isi acorda asistenta reciproca (e.g. un acord cu caracter general, intre orase invecinate, prin care ansamblurile muzicale proprii participa la sarbatorile celuilalt oras).
In privinta celei de-a doua ipoteze, ce presupune incheierea unui contract cu titlu oneros, cooperarea poate imbraca doua forme:
 • cooperare verticala/institutionalizata caracterizata prin controlul comun asupra unei terte parti insarcinate cu indeplinirea sarcinii de interes public;
 • cooperare orizontala/neinstitutionalizata ce poate fi realizata fara infiintarea unei noi entitati sau fara a exista o entitate desemnata in mod special.

COOPERAREA VERTICALA/INSTITUTIONALIZATA

C.J.U.E. a stabilit in cauza Teckal cele doua criterii cumulative pentru exceptarea de la normele comunitare privind achizitiile publice a raporturilor dintre o autoritate contractanta si o alta persoana juridica, astfel:
 • autoritatea contractanta sa exercite asupra persoanei juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor servicii;
 • persoana juridica sa isi desfasoare cea mai mare parte a activitatilor sale cu autoritatea contractanta sau autoritatile contractante care detin controlul.
Criteriile mentionate au fost extinse si la situatia cooperarii public-public, statuandu-se ca acestea pot fi indeplinite in comun de mai multe autoritati contractante. Cu titlu exemplificativ, se face referire la doua consilii municipale care presteaza servicii de transport pe teritoriul lor prin compania de transporturi pe care o detin in comun si o controleaza integral.
In aceeasi ordine de idei, Documentul de lucru face trimitere la jurisprudenta comunitara  potrivit careia o autoritate contractanta nu poate exercita controlul intern asupra unei entitati in cazul in care una sau mai multe intreprinderi private se numara printre detinatorii respectivei entitati. Existenta participatiei private se stabileste la momentul atribuirii contractului. Cu toate acestea, in masura in care un contract este atribuit fara o procedura competitiva, prin aplicarea exceptiei pentru entitati interne, achizitionarea ulterioara a unei participatii la societate de catre investitori privati, pe perioada de derulare a contractului, ar constitui o modificare a unei conditii fundamentale a atribuirii contractului. Contractul ar trebui sa faca, asadar, obiectul unei proceduri competitive.
(i)                  Primul criteriu Teckal – controlul comun exercitat de mai multe autoritati contractante asupra unei entitati interne
Sub acest aspect, Curtea a retinut in jurisprudenta sa faptul ca „in situatia in care o autoritate publica devine asociat minoritar al unei societati pe actiuni cu capital integral public pentru a-i atribui gestiunea unui serviciu public, controlul pe care autoritatile publice asociate in cadrul respectivei societati il exercita asupra acesteia poate fi calificat drept analog controlului pe care acestea il exercita asupra propriilor servicii atunci cand este exercitat impreuna de aceste autoritati” 
Bineinteles ca nu este suficient ca acest control sa existe asupra entitatii interne, ci trebuie sa fie si amplu.  In acest sens, au fost considerate drept edificatoare:
 • constituirea organelor de decizie ale concesionarului exclusiv din reprezentanti ai autoritatilor contractante (Cauza C-324/07, Coditel Brabant SA/Commune d’Uccle si Region de Bruxelles-Capitale);
 • organizarea entitatii interne sub forma unei societati cooperative intercomunale, iar nu a unei societati pe actiuni (Cauza C-324/07, Coditel Brabant SA/Commune d’Uccle si Region de Bruxelles-Capitale).
Indeplinirea primului criteriu Teckal este sustinuta si de lipsa de orientare catre piata a entitatii controlate. Aceasta poate fi prezumata atunci cand sfera de aplicare geografica a activitatilor entitatii controlate este limitata la teritoriul autoritatilor contractante care o detin, sfera activitatilor (obiectul de activitate) fiind restransa la indeplinirea de sarcini pentru respectivele autoritati. Entitatea controlata poate stabili relatii cu intreprinderi din sectorul privat conditionat de caracterul auxiliar al acestora fata de activitatile principale ale entitatii care trebuie sa ramana circumscrise gestionarii serviciilor publice (Cauza C-573/07, Sea SRL/Comune di Ponte Nossa).
(ii)                Al doilea criteriu Teckal – limitarea majoritatii activitatilor entitatii interne la sarcinile conferite de autoritatile contractante care detin controlul
Jurisprudenta C.J.U.E. are rolul fundamental de a defini notiunea de „cea mai mare parte a activitatilor”entitatii interne. Cerinta este considerata a fi indeplinita doar daca activitatile entitatii interne sunt destinate in principal autoritatii contractante, orice alte activitati avand o importanta marginala.  In acest context, prezinta relevanta toate activitatile pe care entitatea interna le desfasoara ca parte a unui contract atribuit de autoritatile contractante.

COOPERAREA ORIZONTALA/NEINSTITUTIONALIZATA

Potrivit jurisprudentei europene, pentru ca acordurile incheiate intre mai multe autoritati contractante sa nu intre sub incidenta legislatiei achizitiilor publice, trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • intelegerea sa implice doar autoritati contractante, fara sa existe o participare de capital privat;
 • acordul sa aiba natura unei cooperari reale ce vizeaza indeplinirea unei sarcini comune, spre deosebire de contractul de achizitie publica ce presupune indeplinirea de catre o parte contractanta a unei anumite sarcini contra cost;
 • cooperarea sa fie guvernata exclusiv de interesul public si sa nu vizeze activitati ce urmeaza a fi oferite pe piata libera; in acest sens, se mentioneaza cu titlu de exemplu ipoteza in care entitatile participante la un acord de cooperare ar construi o instalatie de incinerare a deseurilor cu o capacitate peste nevoile proprii, cu scopul de a vinde pe piata deschisa capacitatea neutilizata in scopul obtinerii de profit.

ALTE RAPORTURI DE TIP PUBLIC-PUBLIC

(i)                  Redistribuirea competentelor intre autoritatile publice
O alta situatie careia nu i se aplica prevederile legale in materia achizitiilor publice priveste transferul competentei pentru o anumita sarcina publica de la o autoritate contractanta la alta.
In aceasta privinta, Curtea a retinut ca un astfel de transfer nu are loc atunci cand:
 • entitatea publica care detinea initial competenta ramane in principal responsabila de un proiect intrucat aceasta are obligatia legala de a asigura indeplinirea sarcinii;
 • noua entitate poate lua masuri relevante din punct de vedere juridic doar dupa ce entitatea publica care detinea intial competenta si-a dat aprobarea;
 • noua entitate este finantata de catre entitatea publica ce avea initial competenta de a indeplini sarcinile, astfel incat aceasta nu are nicio marja de manevra.
Concluzionand, fata de cele de mai sus, se poate afirma ca legislatia U.E. privind achizitiile publice nu s-ar aplica  daca mai multe autoritati publice ar decide sa creeze o entitate noua careia sa ii transfere complet o anumita competenta sau daca o autoritate publica ar decide sa transfere competenta sa unei entitati deja existente, iar sarcina publica ar fi apoi executata de beneficiarul transferului in mod complet independent si pe propria raspundere, autoritatile publice care transfera competenta nepastrand niciun control asupra serviciului.
(ii)                Alocarea necontractuala de sarcini
In cauza Tragsa (Cauza C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) si Administración del Estado), C.J.U.E. a stabilit ca raporturile dintre intreprinderea publica Tragsa si autoritatile contractante care au folosit serviciile sale nu intra sub incidenta legislatiei achizitiilor publice deoarece nu au fost de natura contractuala, ci au avut un caracter intern, de dependenta si subordonare. Astfel, intreprinderea publica a fost obligata prin lege sa execute solicitarile autoritatii contractante avand in vedere ca a actionat ca instrument si serviciu tehnic al autoritatii respective, neavand putere de decizie in privinta acceptarii unui angajament sau a tarifului pentru serviciile sale.
(iii)               Drepturi exclusive
In masura in care o autoritate contractanta detine un drept exclusiv in virtutea art. 18 din Directiva 2004/18/CE, celelalte autoritati contractante ii pot atribui numai acestei entitati contractele pentru serviciile respective. Se evita, astfel, in mod firesc, procedurile de atribuire competitive in cazurile in care, fata de existenta unui drept exclusiv, contractul in cauza poate fi atribuit in final unei singure entitati.
(iv)              Acordurile de achizitie in comun sau centralizate
Raporturile dintre autoritatile contractante si organismul central de achizitie nu sunt supuse niciunei proceduri de atribuire, ramanand bineinteles obligatia ca organismul central de achizitie sa atribuie contractele in conformitate cu legislatia U.E. privind achizitiile publice.